Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe - obowiązujące od 21.05.2021 r.

 

Wszystkie stosunki umowne między sprzedającym a kupującym są zawierane zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Słowackiej.

 

W przypadku, gdy stroną umowy jest konsument, stosunki prawne nieuregulowane warunkami handlowymi reguluje ustawa nr. 40/1964 Dz.U. Kodeksu Cywilnego, z późniejszymi zmianami, ustawą nr. 250/2007 Dz. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Dz. o wykroczeniach z późniejszymi zmianami i ustawą nr. 102/2014 Dz. o ochronie konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów prawa.

 

W przypadku, gdy kontrahentem jest przedsiębiorca, stosunki prawne nieuregulowane warunkami handlowymi reguluje ustawa nr. 513/1991 Dz. Kodeks handlowy z późniejszymi zmianami.

 

Niniejsze ogólne warunki regulują prawa i obowiązki stron umowy wynikające z umowy kupna zawartej między sprzedającym, czyli HillVital s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, REGON: 50739972, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Preszowie, sygn. nr 25592/P, dział: Sro., NIP: 2120464874, płatnik VAT (zwany dalej „sprzedawcą”) i kupujący, którego przedmiotem jest kupno i sprzedaż towarów w serwisie e-commerce sprzedającego.


Operatorem sklepu internetowego i jednocześnie sprzedawcą jest firma:

 

HillVital s.r.o.

ID: 50739972

NIP: 2120464874

Numer VAT: SK2022578404 podľa §4

Siedziba: Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad

Email: info@hillvitalshop.pl

 

Organ nadzorczy: Inspektorat SOI dla regionu preszowskiego

Obrancov mieru 6, 080 01 Preszów 1

Dział Nadzoru i Dział Prawny

tel.   +421 051/7721 597 faks.  +421 051/7721 596

www.soi.sk

 

Numer konta bankowego 

ZŁ waluta

PL58102034660000990201385673
 • Kupujący to każda osoba fizyczna lub prawna, która kontaktuje się ze sprzedającym w celu zakupu towarów oferowanych przez sprzedawcę lub towarów, które sprzedający umieścił w ofercie.
 • Kupujący, korzystając ze stron WWW sklepu internetowego i wypełniając formularz zamówienia, wyraża zgodę na niniejszy Regulamin oraz oświadcza, że dokładnie się z nim zapoznał. Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych, co uchyla dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z przepisami ustawy 18/2018 Dz.U. z dnia 29 listopada 2017 r. o ochronie danych osobowych i o zmianie niektórych praw.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu bez powiadamiania kupującego. Wszelkie wprowadzone zmiany będą zgodne z prawem Republiki Słowackiej.
 • Aktualne brzmienie Regulaminu zostanie opublikowane na stronie internetowej Sprzedającego.


Zamawianie towaru

 

 • Kupujący może zamówić towar w następujący sposób:

            - poprzez strony internetowe.

 

 • Wysyłając zamówienie kupujący zobowiązuje się do przejęcia zamówionego towaru i zapłaty uzgodnionej ceny za towar (co również potwierdza przed wysłaniem zamówienia). Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wysłanie zamówienia do sprzedającego jest równoznaczne z propozycją zawarcia umowy kupna, podczas gdy niniejsze Warunki są również wiążącą częścią umowy kupna.
 • Sprzedawca potwierdzi otrzymane zamówienie w ciągu 24 godzin w dni robocze e-mailem i jednocześnie poinformuje kupującego o dostępności i terminie dostawy towaru. Potwierdzając zamówienie, sprzedawca akceptuje propozycję kupującego zawarcia umowy kupna. Wszystkie potwierdzone zamówienia są wiążące dla obu stron.
 • Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć właściwy rodzaj zamówionego przez kupującego towaru oraz ilość towaru po uzgodnionej cenie.
 • Kupujący może anulować zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej najpóźniej do czasu, gdy zamówienie ma status „NIEZREALIZOWANE”. Kupujący może w każdej chwili sprawdzić stan przetwarzania na stronie internetowej w sekcji „Moje konto” oraz „Twoje dane/zamówienia”. Kupujący może anulować zamówienie e-mailem. Po sprawdzeniu, że warunki anulowania zamówienia zostały spełnione, sprzedawca potwierdzi kupującemu anulowanie zamówienia e-mailem. Jeżeli kwota za zamówiony towar została już zapłacona, sprzedawca w ciągu 14 dni roboczych odeśle pieniądze na konto bankowe kupującego. Pieniądze można zwrócić tylko na konto prowadzone w złotych w dowolnym banku w Polsce.
 • Sprzedającemu przysługuje prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości zabezpieczenia zamówionego towaru lub jego zabezpieczenia w uzgodnionej cenie. W takim przypadku Kupujący zwróci wpłaconą kwotę w całości najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych lub zaoferuje towar zastępczy lub inne rozwiązanie, jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę.
 • W przypadku uzupełnienia aktualnego zamówienia, kupujący może poprosić sprzedawcę o uzupełnienie go mailowo, podając kod zamówienia towaru oraz ilość sztuk danego towaru. Sprzedawca uzupełnia zamówienie o dany towar, natomiast system automatycznie przesyła informację o zmianie zamówienia po zmianie, z komentarzem sprzedawcy (w zależności od formy płatności za towar, zmieniona faktura zaliczkowa, wysyłane jest podsumowanie zamówienia automatycznie).
 • Wyjaśnienia dotyczące statusu zamówienia („Ustawienia kont” i „Twoje dane/zamówienia”)NIEZREALIZOWANE - zamówienie otrzymane,

W TRAKCIE REALIZACJI – zamówienie jest w trakcie realizacji,

DOSTARCZONE – zamówienie wysłane do klienta,

ANULOWANE - zamówienie anulowane.

 

CENA ZA TOWAR

 

 • Ceny podane na stronie dotyczą zakupu produktów za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • Sprzedawca – firma HillVital s.r.o. jest płatnikiem VAT
 • Ceny podane na stronie podane są w złotych.
 • Wszelkie rabaty i produkty promocyjne liczone są od ceny podanej na stronie tj. z „Ceny normalnej”. Produkt promocyjny spełnia wszystkie wymagania „Produktu promocyjnego”, tj. cena pierwotna "cena normalna" produktu, cena promocyjna.
 • Kody rabatowe nie łączą się. Do każdego zamówienia można zastosować tylko 1 kod rabatowy. Poszczególne kody rabatowe mogą określać inne warunki ich stosowania. Maksymalna możliwa skumulowana zniżka procentowa, którą można zastosować do jednego zakupu, wynosi do 20%.
 • Cena za dostawę towaru zostanie doliczona do ceny towaru zgodnie ze sposobem i miejscem dostawy.
 • Opakowania lub inne opłaty nie są naliczane.  


PŁATNOŚĆ ZA TOWAR

 

 • Na stronie internetowej Klienta dostępne są następujące opcje płatności:

 

Przelew bankowy - jeśli klient wybierze opcję przelewu bankowego, na maila otrzyma fakturę do zapłaty. Towar wysyłamy po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

Płatność online kartą: w przypadku wyboru przez klienta metody płatności online płatność kartą, po zrealizowaniu zamówienia postępuje zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płatności. Klient zostanie przekierowany do Gopay. Wybierając tę opcję Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności. Niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto HillVital, s.r.o. dostarczymy towar zgodnie z podanymi warunkami dostawy.

 

Kupujący proszeni są o zapłacenie dokładnych cen i użycie prawidłowego symbolu zmiennej.

 

 • Wszystkie płatności muszą być dokonywane w złotych.
 • Faktura jest dostarczana przez sprzedawcę wraz z towarem.


WARUNKI DOSTARCZENIA TOWARU

 

 • Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oferta towarów na stronie internetowej nie przedstawia aktualnego stanu magazynowego, ale asortyment, który oferujemy kupującemu za pośrednictwem tych stron.
 • Czas dostawy towarów znajdujących się w ofercie jest następujący:
 • jeśli towar znajduje się w magazynie sprzedającego, to wysyłany jest w ciągu 2-3 dni od otrzymania zamówienia,
 • jeśli towar jest na ZAMÓWIENIE kupujący zostanie poinformowany o dokładnym terminie dostawy w ciągu 2-3 dni roboczych od otrzymania zamówienia.
 • Dostawa kurierem następuje w ciągu 2-3 dni od wysłania towaru. Dostawa realizowana jest w dni robocze.
 • Dostawa za pomocą Poczty Polskiej następuje w ciągu 2-3 dmi od wysłania towaru. Dostawa realizowana jest w dni robocze.
 • Sprzedawca poinformuje kupującego o czasie i terminie dostawy przy potwierdzeniu zamówienia e-mailem, jeśli nie jest to podane bezpośrednio przy produkcie na stronie internetowej. Jeśli kupujący nie jest zadowolony z ogłoszonego przedłużonego terminu dostawy, ma możliwość anulowania zamówienia zgodnie z niniejszymi Warunkami.
 • Płacąc przelewem, lub płatność kartą , towar jest wysyłany do kupującego dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie bankowym sprzedającego.


TRANSPORT TOWARU

 

 • Sprzedaż i dostawa towarów za pośrednictwem stron internetowych odbywa się domyślnie wyłącznie na terenie Polski. W przypadku zainteresowania dostawą towaru poza terytorium Polski należy skontaktować się ze sprzedawcą.
 • Sprzedawca zapewnia dostawę towaru w sposób wskazany podczas składania zamówienia:
 • przez firmę kurierską Packeta Home,
 • Miejsce odbioru ustalane jest na podstawie zamówienia kupującego. Za realizację dostawy uważa się dostarczenie towaru do wskazanego miejsca.
 • Towar jest odpowiednio zapakowany i zabezpieczony. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności przesyłki przy odbiorze towaru. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od dnia doręczenia przesyłki. Kupujący zobowiązany jest do wpisania uszkodzenia przesyłki na dokumencie odbioru przesyłki kurierskiej. Bez tego zapisu żadne roszczenia dotyczące uszkodzenia przesyłki nie będą później przyjmowane.
 • Jeżeli towar dostarcza przewoźnik (kurier), towar jest w pełni ubezpieczony.
 • Sprzedający wraz z towarem dostarcza kupującemu fakturę (dokument podatkowy) – służy ona jako dowód dostawy, instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna (jeżeli wymaga tego rodzaj towaru).
 • Sprzedający odpowiada za towar do momentu jego przejęcia przez kupującego. Towar uważa się za przejęty przez kupującego z chwilą pisemnego potwierdzenia przez niego przyjęcia towaru.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionego towaru do kupującego spowodowane przez przewoźnika. Przewoźnik, u którego towar jest zawsze ubezpieczony, ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia przesyłki spowodowane przez przewoźnika. Przypadki takie rozwiązuje sprzedający dostarczając kupującemu nowy towar, niezależnie od rozliczenia powstałej szkody z przewoźnikiem. Sprzedający decyduje o przewoźniku zapewniającym dostawę towaru. Cena wysyłki jest podana osobno na dowodzie zakupu i stanowi część całkowitej wartości dostarczonego towaru.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru do kupującego, które nastąpiło z winy producenta lub dystrybutora w związku z jakimkolwiek ograniczeniem, unieważnieniem praw do dystrybucji lub innymi nieprzewidzianymi przeszkodami. W takim przypadku kupującemu przysługuje pełny zwrot pieniędzy.
 • Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania kupującego o kosztach dostawy towarów ponadgabarytowych, kruchych lub ciężkich przy potwierdzeniu zamówienia.
 • Opłaty za dostawę towaru są następujące:
 • Packeta Home - przy wysyłce paczki na terenie Polski wynosi 23 zł z VAT. W przypadku zamówień powyżej 150 zł z VAT koszt wysyłki wynosi 0 zł.

 

KONTO UŻYTKOWNIKA

 

 • Na podstawie rejestracji Kupującego w sklepie internetowym Kupujący może uzyskać dostęp do swojego Konta Użytkownika. Kupujący może zamawiać towary ze swojego Konta Użytkownika. Jeżeli e-sklep na to pozwala, Kupujący może zamawiać produkty nawet bez rejestracji w e-sklepie.
 • Podczas rejestracji na Koncie Użytkownika oraz podczas zamawiania produktów Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w Koncie Użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez Kupującego w Koncie Użytkownika oraz przy zamawianiu produktów są przez Sprzedawcę uważane za prawidłowe.
 • Dostęp do Konta Użytkownika zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji potrzebnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie Konta Użytkownika przez osoby trzecie.
 • Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Konta Użytkownika.
 • Sprzedający może anulować Konto Użytkownika, zwłaszcza jeśli Kupujący nie będzie dalej korzystał ze swojego Konta Użytkownika lub jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, głównie ze względu na niezbędną konserwację sprzętu komputerowego i oprogramowania Sprzedawcy lub niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania osób trzecich.
 • Kupujący może w każdej chwili zażądać usunięcia konta użytkownika, wysyłając prośbę na adres e-mail info@hillvitalshopl.pl
 • Ochrona danych osobowychOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Operatorem sklepu internetowego jest HillVItal s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, ID:50739972, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Preszowie, wpis nr. 25592/P, dział: Sro., NIP:2120464874, płatnik VAT.
 • W pełni szanujemy prywatność naszych klientów, ale do realizacji zamówienia potrzebujemy niezbędnych danych osobowych, które będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłki zamówionego towaru i komunikacji z klientem. Podczas rejestracji i zakupów konieczne jest podanie następujących informacji o kupującym:
 • imię i nazwisko, dokładny adres wraz z krajem (lub adres podany na fakturze),
 • adres e-mail (służy do identyfikacji kupującego w systemie i komunikacji z kupującym),
 • opcjonalne dodatkowe adresy (jeśli kupujący chce dostarczyć przesyłkę na inny adres niż adres rozliczeniowy),
 • opcjonalny numer telefonu (dla szybszego kontaktu z kupującym),
 • jeżeli kupującym jest firma/przedsiębiorca konieczne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 • Kupujący jest uprawniony do zmiany swoich danych i innych ustawień w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub po zalogowaniu się do swojego konta w serwisie.
 • Operator sklepu internetowego oświadcza, że dane osobowe swoich klientów, uzyskane podczas zakładania konta klienta, lub realizuje zamówienia zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz zgodnie z przepisami ustawy 18/ 2018 Dz.U. z dnia 29.11.2017 r. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw. Powyższa ustawa pociąga za sobą również obowiązek nieprzekazywania pozyskanych danych osobowych podmiotowi trzeciemu. Wyjątkiem jest, gdy towar dostarczany jest przez firmę transportową, podanie bezwzględnie niezbędnych danych przewoźnikowi zewnętrznemu, w celu doręczenia przesyłki, a tym samym również realizacji zamówienia. Dane te są jednak zawsze podawane jednorazowo w celu realizacji konkretnego zamówienia.
 • Wysyłając zamówienie Sprzedawca jako operator zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) i zgodnie z postanowieniami ustawy nr 18/2018 Z.z o ochronie danych osobowych przetwarza podane w zamówieniu dane osobowe kupującego w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w celu realizacji zamówienia i dostarczenia towaru okres 10 lat. Podanie danych osobowych kupującemu jest niezbędne do realizacji umowy kupna. Kupujący ma prawo nie podawać swoich danych, ale w takim przypadku zawarcie umowy kupna nie będzie możliwe.

 

NASTĘPNE POSTANOWIENIA

 

 • Sprzedający i kupujący zgadzają się, że w pełni uznają elektroniczną formę komunikacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) i Internetu (www), za ważną i wiążącą dla obu stron.
 • Pozostałe stosunki nieuregulowane niniejszym regulaminem regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
 • Decydującym prawem jest prawo Republiki Słowackiej.INSTRUKCJA O PRAWACH KUPUJĄCEGO PRZY ZAKUPIE PRZEZ INTERNET

 

MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 • Zgodnie z zapisem 7 ust. 1c. 102/2014 Dz. w sprawie ochrony konsumenta przy sprzedaży obwoźnej oraz sprzedaży wysyłkowej z późniejszymi zmianami konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania towaru bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy ponosi on koszty zwrotu towaru do sprzedawcy zgodnie z § 10 ust. 3, a w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, także koszty zwrotu towaru, którego ze względu na swój charakter nie można zwrócić pocztą.
 • Odstępując od umowy, strony umowy zobowiązane są do wzajemnego zwrotu świadczonych sobie usług. W przypadku, gdy konsument otrzymał już zamówiony towar, jest zobowiązany do jego zwrotu w oryginalnym opakowaniu konsumenckim, pod warunkiem, że zapoznał się z właściwościami produktu.
 • Jednocześnie konsument odstępując od umowy zobowiązany jest do podania danych kontaktowych oraz numeru konta, na które sprzedawca ma wpłacić kwotę za zamówiony towar, chyba że wyrazi zgodę na to, że odbierze pieniądze osobiście. Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty wpłaconej kwoty niezwłocznie po zwrocie zamówionego towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Formularz odstąpienia od umowy, który należy wypełnić, znajduje się na poniższym formularzu:

 

Formularz odstąpienia od umowy, który należy wypełnić, znajduje się pod tym LINKIEM.

 • Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony lub widocznie używany poza zakresem określenia właściwości i funkcjonalności, sprzedawca będzie domagał się od kupującego zapłaty kosztów i odszkodowania za wyrządzoną szkodę w ramach obowiązujących przepisów, tj. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru, które nastąpiło w wyniku takiego obchodzenia się z towarem, które wykracza poza zakres konieczny do stwierdzenia właściwości i funkcjonalności towaru.
 • Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru, jeżeli Sprzedawca nie dopełnił obowiązku informacyjnego o prawie odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 • W przypadku, gdy Konsument chce zwrócić zamówiony towar, ale będzie on już uszkodzony, używany, częściowo zużyty lub w stanie, który nie odpowiada stanowi, w jakim został wysłany przez sprzedawcę, nie jest to odstąpienie od umowy. W takim przypadku sprzedawca może odmówić wykonania lub w porozumieniu z kupującym domagać się powstałej szkody, którą sprzedawca ma obowiązek udowodnić, zapłacić z kwoty zapłaconej przez konsumenta za zamówiony towar lub odmówić wykonania.

 

GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

 

 • Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu kupującemu pełnej kwoty zapłaconej za produkt, jeśli zakupiony produkt nie spełnił jego oczekiwań. Kupujący zobowiązany jest skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową i zażądać zwrotu wpłaconej kwoty z tytułu niespełnienia oczekiwań. Kupujący zobowiązany jest odesłać niewykorzystaną zawartość w oryginalnym opakowaniu na adres sprzedającego wraz z powodem zwrotu, gdzie należy wskazać rachunek bankowy, na który sprzedający prześle pełną kwotę za zapłacony towar.
 • Sprzedający gwarantuje zwrot pełnej kwoty za towar, jeśli takie żądanie zostanie do niego wysłane w ciągu 30 dni od otrzymania towaru.

 

Warunki zwrotu pieniędzy

 

 • zwracany produkt naturalny HillVital musi mieć co najmniej 30% pierwotnej zawartości (pozostała ilość zostanie sprawdzona przez nasz personel)
 • zawartość produktu nie może być zastąpiona inną, obcą zawartością
 • podając powód, dla którego nie jesteś zadowolony z produktu
 • na adres e-mail info@hillvitalshop.pl, wyślij informację, że zwracasz produkt wraz z datą wysyłki, w tym nr konta, na które powinniśmy zwrócić pieniądze
 • zwroty są możliwe w ciągu 30 dni od dostarczenia produktu
 • odesłać przedmiotowy produkt na adres: HillVital sp. z o.o., Dlhé Hony 5031/6, 058 01 Poprad
 • Nie wysyłaj towaru za pobraniem, przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków. Obowiązek pisemnego powiadomienia o zmianach w niniejszym regulaminie realizowany jest poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej sklepu elektronicznego sprzedającego.
 • Niniejsze ogólne warunki handlowe wchodzą w życie w stosunku do kupującego z chwilą zawarcia umowy kupna.
 • Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami i zgadza się z nimi w całości.

 

KLAUZULA PRAWNA O PRAWACH AUTORSKICH

 

 • Wszystkie materiały publikowane na stronie HillVital sp. z o.o. są chronione prawem autorskim. Produkty i usługi wymienione na stronie internetowej, informacje o nich oraz ich przedstawienie mogą być chronione innymi prawami osób, których dotyczą.
 • Nazwy i oznaczenia produktów, usług, firm i firm mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
 • Żadna część witryny internetowej firmy (w szczególności opisy i zdjęcia sprzedawanych produktów, opis zakupu i dystrybucji kategorii i parametrów) nie może być kopiowana elektronicznie lub mechanicznie i udostępniana publicznie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.Wykorzystane źródła

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl